rogerroa 2015-08-05 13:05:13

Regler og retningslinjer

Røas røde er en håndbok for alle som er tilknyttet Røa IL – enten som utøver, leder, trener, oppmann, styremedlem, foreldre eller nabo / tilskuer.

Heftet er en håndbok som er generell og ikke idrettsspesifikk, og gir informasjon, regler, retningslinjer og holdninger som gjelder i Røa IL – altså en veileder for hvordan vi oppfører oss i klubben.

I tillegg har klubben utviklet sin egen klubbhåndbok som omhandler klubbens visjon, mål og organisering. Det er også laget en profilhåndbok og en beredskapsplan. Disse finner dere annet sted på hjemmesiden.

  

 

INNHOLDSFORTEGNELSE

1.     Velkommen til Røa

2.     Visjon og verdigrunnlag

3.     Styrende dokumenter

4.     Organisering

5.     Adferd og miljø

6.     Rent idrettslag

7.     Oppgaver / ansvar

8.     Slik gjør vi det i Røa IL – regler for topping og reising

9.     Plikter/rettigheter

10.  Sponsing

11.  Informasjon 


 

1.   Velkommen til Røa

Røa Allianseidrettslag ble stiftet 11.11.1900 som Røed Sportsforening. De første årene var skyting og skisport hovedaktivitetene, men i dag er idrettslaget inndelt i gruppene Allidrett, Bandy, Fotball, Langrenn, Sykkel, Triathlon og Trim. I idrettslagsalliansen er også Røa Fotball Elite (RFE), som favner om toppfotballen på kvinnesiden, Dynamite Girls. RFE inkluderer også juniorfotballen på jentesiden.

Røa IL har de siste årene ligget vokst jevnt og er nå over 2300 medlemmer fordelt på de ulike idrettene. Idrettslaget har breddeidretten med barn og unge i fokus, men har også plass til høye ambisjoner og gode prestasjoner, samt mosjonistaktiviteter for ulike aldersgrupper.

Plassen er navnet på anlegget til Røa IL. På Plassen har idrettslaget eget klubbhus, egen hall, en liten og to store kunstgressbaner.  I tillegg er et nytt kunstisanlegg under bygging på Bogstad, og forhåpentligvis er nytt fotballanlegg på Huseby på vei. Idrettslaget leier skiløypeanlegg i Sørkedalen.

Røa IL har seks faste ansatte, RFE har fast ansatt daglig leder. Det er over 300 trenere og oppmenn i de ulike grenene. Alle trenere og støttefunksjoner i barneaktivitetene er med på frivillig basis, og hovedsakelig er disse foreldre. For ungdomsaktivitetene har vi en stor grad av lønnende trenere.

Idrettslaget styres av et hovedstyre, i tillegg har hver gruppe et eget styre som står for den daglige driften av aktivitetene.

2.   Visjon og verdigrunnlag

Røa Idrettslags visjon er: ”En klubb å være stolt av!”

Med dette mener vi at:

-      Røa IL skal være for alle – uansett om du er utøver eller heiagjeng, eller kommer fra andre deler av Oslo!

-      Røa IL skal være klubben hvor alle føler de blir godt tatt vare på!

-      Røa IL skal være klubben som foretrekkes!

Virksomhetsidé:

”Røa IL tilrettelegger for allsidig idrettsglede og trivsel i enhver aktivitet - for alle”.

Verdigrunnlaget vårt, og det som skal kjennetegne oss i de aktivitetene vi gjør er:

 

Glede                 Hos oss er det viktig å etablere gode holdninger (som likeverd og respekt)som gjør at alle har glede av å være hos oss.

Mestring            Hos oss betyr dette at alle skal ha kompetanse og kunnskap som fører til personlig utvikling og en følelse av mestring.

Raushet             Hos oss innebærer dette å inkludere alle. Røa IL skal favne både ung, gammel og aktive og ikke-aktive gjennom ulike grupper.

3.   Styrende dokumenter

3.1  Røas røde

Dette heftet - Røas røde er en veileder som beskriver hvordan vi gjør ting i Røa IL. Den skal definere vår klubbkultur og lage retningslinjer for Røa IL som klubb.

3.2  Profilhåndbok

Som et ledd i strategiarbeidet for Røa IL er det utviklet en felles profil for hele idrettslaget. Dette for å forsterke den enkeltes identitetsfølelse for Røa IL og sikre en enhetlig design både innad og utad for alle gruppene.

Det er utarbeidet en profilhåndbok som beskriver regler og retningslinjer for Røas profil. Alle grupper, lag og årganger skal følge de retningslinjer som gis i håndboken.

Profilhåndboken gir retningslinjer for navn- og logobruk, trykksaker, drakter mm. I tillegg er det utarbeidet maler for brev, referater, presentasjoner mm.

Alle malene og profilhåndboken finner dere på hjemmesiden som underpunkt til Dette er Røa i venstre kolonne.

3.3 Klubbhåndbok

www.roail.no finner man Klubbhåndboka, som skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle i klubben vår og spesielt for alle våre frivillige ressurspersoner.

3.4 Beredskapsplan

Klubben har utarbeidet sin egen beredskapsplan og varslingsrutiner. Disse skal benyttes dersom krise eller ulykke inntreffer. Før store arrangementer og reiser skal arrangements-/reiseansvarlig ha satt seg inn i disse. De ligger som vedlegg til Klubbhåndboka

3.5 Dokumenter fra gruppene

Den enkelte gruppe har utarbeidet enkelte grenspesifikke dokumenter. Disse vedlikeholdes og distribueres av gruppestyrene.

3.6 Lovverk

Røa IL er medlem av Norges Idrettsforbund og er underlagt NIFs gjeldende lover.
Klubbens lover og regler finner du som underpunkt til Dette er Røa i venstre kolonne.

4.   Organisering

4.1  Kort om alle gruppene inkl. Hovedstyret

Idrettslaget er pr. august 2015 inndelt i gruppene Allidrett, Bandy, Fotball, Langrenn, Sykkel, Triathlon og Turn. I idrettslagsalliansen er også Røa Fotball Elite (RFE) med Dynamite Girls og juniorfotballen på jentesiden. 

Røa IL har ca. 2300 medlemmer fordelt på de ulike gruppene. Idrettslaget har breddeidretten med barn og unge i fokus, men har også plass til høye ambisjoner og gode prestasjoner.

 

Idrettslaget styres av et hovedstyre med 9 medlemmer.

Røa IL har ansatt daglig leder, driftsansvarlig, idrettskonsulent regnskapsmedarbeider og renholder.  Fotballgruppa har to fast ansatte med sportslig ansvar og RFE har fast ansatt daglig leder.

 

4.2  Allidrett er stammen i rekrutteringen

Allidretten skal styre all aktivitet i klubben for barn som er 6 år og yngre. Allidretten i Røa IL har tilbud til 3-, 4-, 5- og 6-åringene våre. For 3-, 4- og 5-åringene er aktiviteten enkel lek i hallen. Fokus er på glede og mestring. Foreldre deler på aktivitetslederjobben. For 6-åringene (1. klasse på skolen) er barna innom mange aktiviteter og barna får prøve seg i ulike idretter. Klubbens egne grupper, fotball, langrenn og bandy, leverer aktiviteten i sine sesonger. I tillegg henter vi inn andre typer aktiviteter – for eksempel kampsport, orientering og friidrett. Allidretten er alle skolebarnas første møte med klubben og våre aktiviteter og etter allidretten fortsetter barna med de ulike aktivitetene i gruppenes regi.

 

4.3 Foreldretrenere

Røa IL er en frivillig organisasjon og stort sett er alt arbeid basert på frivillig basis. Alle trenere for yngre årsklasser er i hovedsak foreldre, mens det fra 13-års alder er en større andel av lønnede trenere. Disse er dels eldre utøvere eller voksne. Dette betyr at av våre ca 300 trenere og oppmenn er det ca 50 som ikke er foreldre, og følgelig er det foreldretrenere som utgjør ryggraden i vårt treningstilbud.

5.   Adferd og miljø

Røa IL er opptatt av at alle som er tilknyttet idrettslaget har en positiv adferd og bidrar til å bygge et godt miljø både på og utenfor arenaen. Det er nulltoleranse for mobbing og bruk av banneord.

5.1  Utøvere

I Røa ønsker vi å utvikle selvstendige utøvere som er opptatt av å mestre og som bidrar til et godt miljø hvor alle føler seg trygge og velkomne. Gjennom allsidig trening og mulighet til å delta i flere idretter skal du som utøver få utfordringer på riktig nivå i forhold til mestring.

MESTRING

I Røa er vi opptatt av at utøveren skal være allsidig som barn. Det er viktig at treningen blir lagt til rette slik at mestring er realistisk. Mestring gir selvtillit og motivasjon. Det er viktig at utøveren føler progresjon og gjennom trening mestrer nye utfordringer.

For å holde motivasjonen oppe gjennom ungdomsårene, er det vesentlig at treningsopplegget blir lagt opp slik at utøveren har noe å se frem til. Nye elementer og utfordringer kommer til etter hvert som utøveren blir eldre.

SELVSTENDIGHET

I Røa skal du som utøver få utfordringer og muligheter til å utvikle deg til å bli en selvstendig idrettsutøver. Det er til syvende og sist utøveren selv som er ansvarlig for egen utvikling, noe som krever selvstendighet.

TILHØRIGHET

I Røa skal du kunne være deg selv, være ærlig, motarbeide mobbing og inkludere alle som er med på trening og i konkurranser.

Alle har et ansvar for å skape trivsel og trygghet. Det er viktig at du kan glede deg over lagkameratenes prestasjoner og gi uttrykk for at alle er velkomne i treningsgruppen.

Det er ikke egoisme å tenke på seg selv, men det er egoistisk å ikke ta hensyn til andre. Det er viktig at du er opptatt av din utvikling i samarbeid med andre, i stedet for en ensidig fokusering på egne prestasjoner.

I RØA UTFORDRER VI DEG TIL Å

 • Være fokusert på egen treningsutvikling
 • Komme på trening for å trene – ikke for å bli trent
 • Velge allsidige treningsformer
 • Samspille med andre utøvere for å nå felles og individuelle mål
 • Bidra til å løse utfordrende oppgaver
 • Holde avtaler og sørge for å stille med riktig utstyr.

5.2  Trenere

Som trener skal du oppfordre og legge til rette for at alle utøverne følger Røas verdier og spilleregler slik de står beskrevet i Røas røde.

Du har ansvar for din treningsgruppe og for at de aktive får et sportslig og sosialt tilfredsstillende tilbud.

Gjennom lek, individuell veiledning og oppmuntring, skal utøverne oppleve mestring og glede over å være i bevegelse.

 

SOM TRENER I RØA SKAL DU BIDRA TIL

 • Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren
 • Positive erfaringer med trening og konkurranse
 • Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap
 • At utøvere skal kunne drive idrett i andre avdelinger
 • Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre

 

RETNINGSLINJER FOR RØAS TRENERE

 • Vær et godt forbilde
 • Møt presis og godt forberedt til hver trening
 • Som trener er du veileder, inspirator og motivator
 • Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen
 • Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren
 • Vis god sportsånd og respekt for andre
 • Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet. Husk utøverens fornavn og bruk dette når du snakker med dem.
 • Som trener har du et ansvar å forebygge mot mobbing
 • Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter

 

INNHOLDET I TRENINGEN SKAL VÆRE PREGET AV

 • En målrettet plan
 • Progresjon i opplevelser og ferdigheter
 • Stadig nye individuelle utfordringer slik at utøveren flytter grenser
 • Effektiv organisering
 • Saklig og presis informasjon
 • Kreative løsninger
 • Fleksibilitet ved problemløsning

 

Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon både innad i treningsgruppen og på tvers av grupper/avdelinger der dette er naturlig.

5.3  Oppmann/lagleder

Alle lag/ årganger skal ha en oppmann som bistår trenere og er bindeledd mellom klubb/trenere og foreldre.

5.4  Foreldrevettregler

Som foresatte/foreldre kan du bidra til å gjøre idretten i Røa IL til en god opplevelse for barna.

 • Støtt opp om klubbens arbeid – Tilby din hjelp
 • Møt fram til konkurranser og trening – Du er viktig for barna og miljøet
 • Gi oppmuntring til alle utøvere under aktiviteten – Ikke bare egne barn
 • Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – Ikke du
 • Respekter lagleders bruk av utøverne – En konstruktiv dialog om gjennomføring tas med lagleder i etterhånd og uten barn til stede
 • Respekter dommerens avgjørelser - Ikke kritiser evt. dommeravgjørelser i nærvær av barna
 • Lær barna å tåle både seier og nederlag
 • Sørg for riktig og fornuftig utstyr – Ikke overdriv
 • Motiver barna til å delta – Det viktigste er at barna trives og har det gøy

6.   Rent idrettslag

Røa IL er sertifisert som Rent idrettslag. Vi ønsker å skape sunne verdier blant barn og unge og å sette fokus på verdiarbeid og antidoping.

7.   Oppgaver / ansvar

Røa IL er en klubb drevet på frivillig basis, og de fleste av våre trenere og oppmenn er ulønnede. Som forelder/foresatt forventes det at du bidrar med en positiv holdning og støtter opp om det arbeidet som gjøres. I tillegg er vi helt avhengig av at mange bidrar med små og store oppgaver i tilknytning til den enkelte gruppe / lag / årgang som f.eks sosial- eller økonomiansvarlig. Det er også et krav at alle stiller på dugnad når det innkalles til dette fra de ulike gruppene. Det er ikke mange dugnader i løpet av året, men alle må bidra til gjennomføring av egne arrangementer, vedlikehold av anlegget mm.

8.   Slik gjør vi det i Røa IL – regler for topping og reising

Topping
I Røa IL topper vi ikke lag i barneidretten, t.o.m. 13 år. Alle skal delta like mye, og få det samme tilbudet om aktivitet.

Lag skal i første rekke være klasseforankret, deretter skole- og så aldersforankret på tvers av skoler. Individuelle idretter trener årgangsvis.

Først for første års 11’er skal lag kunne toppes (14 års klassen).

Rangering / RESULTATLISTER
Ingen barn under 11 år skal rangeres etter ferdighet eller resultater.

Overnattingsturer / samlinger
I Røa IL kan man reise på overnattingsturer i regi av klubben fra og med det året man fyller 11 år. Men dette er begrenset til regionale reisemål.

For samlinger med familiepreg er det ingen nedre aldersgrense.

Reiser til utlandet
I Røa IL følger vi Norges Idrettsforbunds regler og retningslinjer for barneidrett. Disse sier at barn t.o.m 10 år deltar i lokale konkurranser. Fra det året barna fyller 11 år kan de delta i regionale konkurranser, og også reise utenlands i Norden, men kun til konkurranser uten krav til kvalifisering. Reiser utover Nordens grenser kan gjennomføres fra og med det året de fyller 13 år, men vi oppfordrer til å sette langsiktige mål som ungdommene kan glede seg til, slik at man venter til junioralder med den lengste og gjeveste turen. 

Kostnader knyttet til reiser skal legges på et økonomisk nivå slik at alle skal kunne delta.

Alle utenlandsturer (både cuper og samlinger) skal godkjennes av det enkelte gruppestyre.

9.   Plikter / rettigheter

Det er frivillig å være medlem i idrettslaget, men er man medlem følger man Røa ILs og NIFs lover og retningslinjer og opptrer i tråd med klubbens verdier og holdninger.

Alle som driver organisert idrett i Røa IL må være medlem. Dette gjelder også ledere/trenere for de respektive lag og grupper. (Disse behøver kun å tegne støttemedlemskap). Det gjelder dog ikke innleide trenere som har sitt medlemskap i annen klubb. Alle andre som ønsker å være tilknyttet idrettslaget kan også betale medlemskap og kan da tas opp som medlem. Medlemmer i Røa Fotball Elite (RFE) må være medlem i Røa Allianseidrettslag (Røa IL).

Klubben krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Utmelding skal skje skriftlig til post@roail.no og får virkning fra når den er mottatt.

Alle barn (under 13 år) som er medlem og har betalt medlemskontingent er forsikret gjennom NIFs barneidrettsforsikring. Forsikringen gjelder ulykke i aktivitet, til og fra aktivitet (reise) og ved opphold i forbindelse med aktivitet. Forsikringen gjelder også utpekte trenere/ledere/dommere for de samme utøverne når de trener/leder/dømmer kamp/trening for de samme medlemmene. I organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er også barn som ikke er medlem forsikret.

For utøvere (13 år og eldre) gjelder forsikringsordning gjennom den enkelte idrettsgren. For individuelle grener må den enkelte utøver tegne egen forsikring for trening og konkurranser. For lagidretter er forsikring inkludert i treningsavgiften.

10. Sponsing

Røa IL inngår enkelte sponsoravtaler sentralt, og tilsvarende gjøres av gruppestyrene. Det enkelte lag / årgang kan pr. i dag selv inngå sponsoravtaler for sin enhet, men enhver sponsor skal godkjennes av eget gruppestyre evt. Hovedstyret. Regler for plassering av reklame på drakt må følge retningslinjene i profilhåndboken.

Røa IL jobber med å få utarbeidet felles retningslinjer for sponsorsalg i idrettslaget.

11. Informasjon

Det er viktig at all informasjon i idrettslaget når de den er ment for. Det benyttes derfor følgende informasjonskanaler ut til våre medlemmer;

 

 • All felles informasjon fra Hovedstyret sendes på mail til alle betalende medlemmer. Denne legges også på hjemmesiden.
 • Informasjon vedr. banedisponering mm legges på hjemmesiden.
 • Det enkelte gruppestyre informerer sine medlemmer og tilsvarende gjøres for den enkelte årgang / lag. Det er fritt opptil den enkelte enhet om de ønsker å benytte brev, mail, nyhetsbrev eller sms. Det er viktig at man forsikrer seg om at alle medlemmer mottar nødvendig informasjon.
 • Alle årganger og lag har tilgang til egne hjemmesider under Røa ILs hjemmeside.
 • Det skal ikke opprettes Facebooksider eller tilsvarende for noen årganger eller lag før alle som forventes å skulle være tilknyttet denne siden har fylt 13 år (jmf. aldersgrensen til FB).

 

 

Aktiviteter

22.05.2019
Akersposten Mærradalen Opp 2019

18:00 - 20:00

Radiumhospitalet - Mærradalen - Badeplassen

24.06.2019
TINE Fotballskole 2019

10:00 - 15:00

Røabanen

12.08.2019
Sommerskiskole 2019

09:00 - 15:30

Nærområdet