rogerroa 2015-08-05 13:05:13

Regler og retningslinjer

Røas røde er en håndbok for alle dere som er tilknyttet Røa IL – enten du er utøver, leder, trener, oppmann, styremedlem, samarbeidspartner, forelder eller nabo / tilskuer.

Dette heftet er generelt for Røa IL - og gjelder alle idretter i idrettslaget. Den skal gi deg informasjon om regler, retningslinjer og holdninger vi ønsker skal være gjeldende og synlige i Røa IL – altså en veileder for hvordan vi oppfører oss og skal ha det i idrettslaget.

I tillegg til Røas røde har idrettslaget utviklet sin egen klubbhåndbok som beskriver organisasjonen og oppgaver, samt en Handlingsplan som omhandler idrettslagets visjon, verdier og mål. Det er også laget en profilhåndbok og en beredskapsplan. Disse finner dere på hjemmesiden.

  

 

INNHOLDSFORTEGNELSE

1.     Velkommen til Røa

2.     Visjon og verdigrunnlag

3.     Styrende dokumenter

4.     Organisering

5.     Adferd og miljø

6.     Rent idrettslag

7.     Oppgaver / ansvar

8.     Verdigrunnlaget i barneidretten og ungdomsidretten - uttak, utvelgelse, reiser og kostnader

9.     Plikter/rettigheter

10.  Sponsing

11.  Informasjon 

12. Profilering


 

1.   Velkommen til Røa

Røa Allianseidrettslag ble stiftet 11.11.1900 som Røed Sportsforening. Den første tiden var skyting og skisport hovedaktivitetene. I dag er Røa IL et fleridrettslag med følgende grupper og særidretter; Allidrett, Bandy, Fotball, Langrenn, Sykkel, Triathlon og Trim.

I idrettslagsalliansen er også Røa Fotball Elite (RFE), som favner om toppfotballen på kvinnesiden, Røa Dynamite Girls. RFE inkluderer også juniorfotballen på jentesiden.

Røa IL har de siste årene ligget vokst jevnt og er nå omtrent 2450 medlemmer. Idrettslagets målgruppe er barn og unge, og i hovedsak skal Røa IL fokusere på breddeidrett. Men - vi har også plass til utøvere med høye ambisjoner og verdsetter de gode prestasjonene. 

Røa Idrettsplass kaller vi "Plassen". Det er et stort og flott anlegg som vi er stolte av. På Plassen har idrettslaget eget klubbhus, egen hall, en liten og to store kunstgressbaner. På Røa Kunstisbane Bogstad har vi anlagt kunstisanlegg med to baner og garderobe/kafebygg. På Voksenjordet har Røa et stort skileikanlegg, og på Huseby (FO) deler vi en 7er fotballbane med Ready.

Røa IL har gradvis bygget organisasjonen, og har i dag flere faste ansatte med arbeidssted på klubbhuset på Plassen. RFE har fast ansatt daglig leder og markedsansvarlig.

Selv om administrasjonen stadig vokser er frivilligheten idrettslagets viktigste ressurs, og vi er stolte av våre over 300 trenere, lagledere, oppmenn, sosialministre, arrangører, hobbysnekkere og altmulig-personer i de ulike idrettene og gruppene.

Tusen takk for arbeidet og timene dere legger ned i og for vårt idrettslag! 

I barneidretten i Røa er alle trenere og støttefunksjoner frivillige, og for det meste er det foreldre som bidrar. 

I ungdomsidretten har vi en voksende grad av lønnede trenere, men vi er avhengige av at foreldre støtter opp selv etter at barna har blitt tenåringer. Det er viktig for barna, for miljøet og også for de voksne!

Idrettslaget styres av et hovedstyre. Hver av gruppene har eget styre som står for den daglige driften av aktivitetene. Lederne av de ulike gruppene sitter i Hovedstyret.

 

2.   Visjon og verdigrunnlag

Røa Idrettslags visjon er: ”En klubb å være stolt av!”

Med dette mener vi at:

-      Røa IL skal være for alle – uansett om du er utøver eller heiagjeng. Du er hjertelig velkommen selv om du kommer fra andre deler av Oslo!

-      Røa IL skal være klubben hvor alle føler de blir godt tatt vare på!

-      Røa IL skal være klubben som foretrekkes!

 

En virksomhetside skal si noe om hva vi skal gjøre, hva som er hovedoppgaven vår. 

Røa ILs Virksomhetsidé er som følger:

”Røa IL tilrettelegger for allsidig idrettsglede og trivsel i enhver aktivitet - for alle”.

Det betyr at det er dette vi skal fokusere på, og det vi skal jobbe for at skjer hver dag i de ulike aktivitetene vi tilrettelegger for.

Verdigrunnlaget vårt, og det som skal kjennetegne oss i de aktivitetene vi gjør er:

 

Glede                 Hos oss er det gøy å drive med idrett! Gjennom å etablere gode holdninger (som likeverd og respekt) skal alle ha glede av å være hos oss.

Mestring            Hos oss betyr dette at alle skal oppleve mestring i aktiviteten og i det sosiale miljøet. Trenere og ledere skal ha kompetanse og kunnskap som fører til personlig utvikling og en følelse av mestring hos alle utøvere.

Raushet             Hos oss innebærer dette å inkludere alle. Røa IL skal favne både ung, gammel og aktive og ikke-aktive gjennom ulike grupper. Vi skal favne ulike ønsker og mål for aktivitetene medlemmene bedriver, i alle de ulike rollene. 

3.   Styrende dokumenter

Som nevnt i innledningen har idrettslaget utviklet ulike dokumenter som skal gjøre det enklere å ha en rolle i vårt idrettslag. Dokumentene er styrende.

3.1  Røas røde

Dette heftet - Røas røde - er en veileder som beskriver hvordan vi gjør ting i Røa IL. Den skal definere vår klubbkultur og synliggjøre og tydeliggjøre retningslinjer for Røa IL.

3.2  Profilhåndbok

Som et ledd i strategiarbeidet for Røa IL er det utviklet en felles profil for hele idrettslaget. Dette har vi gjort for å forsterke identitetsfølelsen for Røa IL og sikre en enhetlig design både innad og utad for alle gruppene. Dette gjelder på klær, brev, presentasjoner, plakater osv.

Selv om medlemmene våre driver ulike idretter ønsker vi å bygge ett idrettslag, og at det Røa IL medlemmene føler tilhørighet til.

Les mer om dette i punkt 12 og i profilhåndboken.
www.roail.no ligger alle maler og eksempler.

3.3 Klubbhåndbok

www.roail.no finner du vår Klubbhåndbok. Den skal svare på de viktigste spørsmålene om idrettslaget og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle i Røa IL, og spesielt for alle våre frivillige ressurspersoner. Boka beskriver organisasjonen, lover, regler, retningslinjer osv. Boka ligger på www.roail.no

3.4 Beredskapsplan

Klubben har utarbeidet sin egen beredskapsplan og varslingsrutiner. Disse skal benyttes dersom krise eller ulykke inntreffer. Før store arrangementer og reiser skal arrangements-/reiseansvarlig ha satt seg inn i disse. De ligger som vedlegg til Klubbhåndboka.

3.5 Dokumenter fra gruppene

Den enkelte særidrettsgruppe (fotball, bandy, langrenn) har utarbeidet egne grenspesifikke dokumenter for aktivitetene. I all hovedsak handler dette om utvikling og gjennomføring av trenings- og konkurranseaktiviteter. Disse vedlikeholdes og distribueres av gruppestyrene, og oppdaterte versjoner finnes til enhver tid på www.roail.no

3.6 Lovverk

Røa IL er medlem av Norges Idrettsforbund og er underlagt NIFs gjeldende lover, regler og retningslinjer.
Klubbens lover og regler finner du som underpunkt til «Dette er Røa» i venstre kolonne på www.roail.no

4.   Organisering

4.1  Styre, struktur og ansatte

Idrettslaget er inndelt i gruppene Allidrett, Bandy, Fotball, Langrenn, Sykkel, Triatlon og Trim. I idrettslagsalliansen er også Røa Fotball Elite (RFE) med Røa Dynamite Girls og juniorfotballen på jentesiden. 

Idrettslaget styres av et hovedstyre, inkludert gruppelederne fra de tre største gruppene.

Røa IL har flere ansatte. De fleste av de ansatte jobber administrativt for en eller alle gruppene, mens det er mange deltids- og timeansatte trenere i de ulike idrettene.

 

4.2  Allidrett er stammen i rekrutteringen

Allidretten styrer all aktivitet for barn som er 6 år og yngre. Allidretten i Røa IL har tilbud til 3-, 4-, 5- og 6-åringene våre. For 3-, 4- og 5-åringene tilbyr vi barnegym i hallen vår. Fokuset er lek, trivsel og trygghet, glede og mestring. Aktiviteten er så langt det er mulig foreldredrevet.

6-åringene (1. klasse på skolen) går på Allidrett. Gjennom skoleåret er barna innom mange aktiviteter, og barna får prøve seg i ulike idretter. Idrettslagets egne grupper; fotball, langrenn, sykkel og bandy, leverer aktiviteten i sine sesonger. I tillegg henter vi inn andre typer aktiviteter – for eksempel kampsport, orientering og friidrett. Allidretten er alle skolebarnas første møte med Røa IL og våre aktiviteter. Etter Allidretten fortsetter barna med de ulike aktivitetene i gruppenes regi – BANDY – FOTBALL – LANGRENN – SYKKEL – TRIATLON. Disse idrettene kan man drive med resten av livet. For voksne har vi i tillegg en TRIM-gruppe.

 

4.3 Frivillighet og foreldre

Røa IL er en frivillig organisasjon og stort sett er alt arbeid basert på frivillighet. Alle trenere og ressurspersoner for yngre årsklasser er i hovedsak foreldre, mens det fra 13-års alder er en større andel av lønnede trenere. Disse er eldre utøvere eller voksne med kompetanse og interesse innen idretten. Det er foreldre og frivillighet som er ryggraden i Røa IL og det aktivitetstilbudet barn og ungdom i vårt nærmiljø har.

5.   Adferd og miljø

Røa IL er opptatt av at alle som er tilknyttet idrettslaget har en positiv adferd og bidrar til å bygge et godt miljø både på og utenfor idrettsarenaen. Det er nulltoleranse for mobbing og bruk av banneord. Utøvere, frivillige, trenere, foreldre og andre som er aktive i ulike roller i Røa IL er forpliktet til å handle etter, og fremheve vårt verdigrunnlag og vår visjon.

Det betyr at det er den enkeltes ansvar å bidra til at alle i Røa IL synes det er gøy, trygt og spennende å være med i idrettslaget.

I Røa IL gjør vi dette gjennom:
- å hilse på hverandre på og utenom treninger og konkurranser
- å heie på hverandre, både i den gruppa du hører til og andre grupper i Røa IL
- å snakke til hverandre og ikke om hverandre
- å ikke banne og snakke stygt 
- å rydde opp etter oss - etter trening og konkurranser ligger det ikke igjen utstyr eller søppel
- å parkere sykler, sparkesykler og bilder på anviste plasser
- å takke motstandere for kampen, og gratulere andre med god innsats
- å følge regler og oppføre oss etter fair play
- å komme presis til trening og konkurranse
- å ha med og på egnet utstyr

5.1  Utøvere

I Røa IL ønsker vi å utvikle selvstendige utøvere som er opptatt av å mestre, og som bidrar til et godt miljø der alle føler seg trygge og velkomne. Gjennom allsidig trening, og mulighet til å delta i flere idretter, skal du som utøver få utfordringer på riktig nivå, og oppleve at du både blir utfordret og at du mestrer.  

I Røa IL er vi opptatt av at utøverne skal være allsidige. Vi har utviklet en «Allsidighetsmodell» som forteller hvordan en utøver skal kunne drive med flere aktiviteter parallelt, og hva som skal prioriteres til hvilken tid. Modellen er retningsgivende, men det er viktig at utøver, trenere og foreldre kommuniserer godt rundt dette.  


I Røa skal du kunne være deg selv, være ærlig, motarbeide mobbing og inkludere alle som er med på trening og i konkurranser.

Alle har et ansvar for å skape trivsel og trygghet. Det er viktig at du kan glede deg over lagkameratenes prestasjoner og gi uttrykk for at alle er velkomne i treningsgruppen.

Det er ikke egoisme å tenke på seg selv, men det er egoistisk ikke å ta hensyn til andre. Det er viktig at du er opptatt av din utvikling i samarbeid med andre, i stedet for en ensidig fokusering på egne prestasjoner.

5.2  Trenere

Trenere er kanskje den viktigste rollen i idrettslaget. Treneren har direkte kontakt med utøverne, og er ansvarlig for glede, utvikling og mestring. Punktene i innledningen gjelder selvfølgelig like mye for trenere og utøvere.

Røa-treneren lærer seg alle navn, og ser alle på hver trening. Alle utøverne skal delta i konkurranser hvis de selv vil. Når vi er vertskap for motstandere ønsker vi dem velkommen og behandler dem hyggelig og høflig.

Det er viktig at treningene blir lagt til rette slik at mestring er realistisk for hver enkelt utøver. Mestring gir selvtillit og motivasjon. Det er viktig at utøveren føler progresjon, og gjennom trening mestrer nye utfordringer.

For å holde motivasjonen oppe gjennom ungdomsårene, er det vesentlig at treningsopplegget blir lagt opp slik at utøveren har noe å se frem til. Nye elementer og utfordringer kommer til etter hvert som utøveren blir eldre.

I Røa IL har vi ikke så hastverk med å bli «best». Vi vil ha med oss alle, og lage trygge grupper for barna å utvikle seg i, i eget tempo. Gjennom lek, individuell veiledning og oppmuntring, skal utøverne oppleve mestring, trivsel og glede over å være i bevegelse.

 RETNINGSLINJER FOR RØAS TRENERE

 • Vær et godt forbilde – se punkter i innledning
 • Møt presis og godt forberedt til hver trening
 • Som trener er du veileder, inspirator og motivator
 • Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen
 • Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren
 • Vis god sportsånd og respekt for andre
 • Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet. Husk utøverens fornavn og bruk dette når du snakker med dem.
 • Som trener har du et ansvar å forebygge mobbing
 • Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter

5.3  Oppmann/lagleder

En oppmann har en viktig rolle, og skal støtte opp og utfylle treneren i hans/hennes rolle. Alle lag/ årganger skal ha en oppmann som bistår trenere og er bindeledd mellom idrettslag/trenere og foreldre. Oppmennene har et administrativt ansvar for den enkelte gruppe, og har nødvendig informasjon om utøvere og aktiviteter. Oppmennene organiserer gruppa, gjerne i et team, der dugnader, sosiale hendelser og den daglige aktiviteten er det viktigste.  Rollen som oppmann kan være litt annerledes fra idrett til idrett, så vi henviser til gruppenes egne rollebeskrivelser for utfyllende informasjon.

5.4  Foreldrevettregler

Som foresatt/forelder kan du bidra til å gjøre idretten i Røa IL til en god opplevelse for barna.

 • Støtt opp om klubbens arbeid – tilby din hjelp!
 • Møt fram til konkurranser og trening – du er viktig for barna og miljøet – kanskje den aller viktigste årsaken til at ditt barn vil trives i idretten er at du er med på trening og konkurranser og heier!
 • Gi oppmuntring til alle utøvere under aktiviteten – ikke bare egne barn
 • Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du
 • Respekter lagleders bruk av utøverne – en konstruktiv dialog om gjennomføring tas med lagleder i etterhånd og uten barn til stede
 • Respekter dommerens avgjørelser - ikke kritiser evt. dommeravgjørelser i nærvær av barna
 • Lær barna å tåle både seier og nederlag
 • Sørg for riktig og fornuftig utstyr – ikke overdriv
 • Motiver barna til å delta – det viktigste er at barna trives og har det gøy

Still på dugnad – det kommer barna til gode, og er både sosialt og givende 

6.   Rent idrettslag

Røa IL er sertifisert som Rent idrettslag. Vi ønsker å skape sunne verdier blant barn og unge og å sette fokus på verdiarbeid og antidoping.

Alle trenere, oppmenn og utøvere over 13 år skal ha gjennomført kurset «Ren utøver». Dette er et e-læringsprogram som kan gjennomføres individuelt eller i gruppe. Hver gruppe i idrettslaget er ansvarlige for å gjennomføre med sine utøvere. De som driver med flere idretter trenger bare å gjennomføre en gang.

7.   Oppgaver / ansvar

Røa IL er en klubb drevet på frivillig basis, og de fleste av våre trenere og oppmenn er ulønnede. Som forelder/foresatt forventes det at du bidrar med en positiv holdning og støtter opp om det arbeidet som gjøres. I tillegg er vi helt avhengig av at mange bidrar med små og store oppgaver i tilknytning til den enkelte gruppe / lag / årgang som f.eks sosial- eller økonomiansvarlig. Det er også et krav at alle stiller på dugnad når det innkalles til dette fra de ulike gruppene. Det er ikke mange dugnader i løpet av året, men alle må bidra til gjennomføring av egne arrangementer, vedlikehold av anlegget mm.

8.   Verdigrunnlaget i barneidretten og ungdomsidretten - uttak, utvelgelse, reiser og kostnader

Alle idrettslag som er medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite er forpliktet til å følge Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett.

Det er også anbefalt å bruke retningslinjer for ungdomsidrettaktivt for å unngå at for mange ungdom slutter med idrett når de blir 14-15 år.

 

8.1 Utvelgelse

I Røa IL bedriver vi ikke utvelgelse av barn. Vi følger Norges Idrettsforbunds regler og retningslinjer for barneidrett. Alle skal delta på lik linje, og få det samme tilbudet om aktivitet. Se www.idrettsforbundet.no/temasider/barneidrett

Fotball- og bandylag for 6-12-åringer skal i første rekke være skoleforankret- og så aldersforankret på tvers av skoler. Individuelle idretter trener årgangsvis, og etter hvert på tvers av årskull.

Bestemmelsene om barneidrett regulerer når barn kan rangeres og kvalifiseres til konkurranser, og når det er tillatt med sluttspill, plasseringer og «pall». Røa ILs idretter følger disse bestemmelsene i egne arrangementer.

Sesongene til idrettene i Røa IL varierer, og når de ulike reglene og retningslinjene trer inn kan variere mellom idrettene.

Bestemmelser om, og rettigheter i barneidretten opphører fra det året barnet fyller 13 år. Ved denne alderen er det vanligere å dele i lag etter nivå, og å rangere løpere og kåre vinnere i for eksempel skirenn. Røa IL ønsker å fokusere på utviklingen og mestringen i aktivitetene, og resultater er ikke vår viktigste resultatindikator.

 

8.2 Rangering / resultatlister

Ingen barn under 11 år skal rangeres etter ferdighet eller resultater. Lister skal kun publiseres dersom dette er formålstjenlig, ellers gjør vi ikke dette. Fokuset skal være på utvikling og trivsel for alle.

8.3 Overnattingsturer / samlinger

I Røa IL kan man reise på overnattingsturer i regi av idrettslaget fra og med det året utøveren fyller 11 år. Dette er begrenset til regionale reisemål og må være innenfor Nordens grenser. Idrettslaget har bestemt dette for å begrense kostnader for den enkelte familie, og for å gi utøverne noe å se frem til når de blir eldre. 

8.4 Famliesamlinger

For samlinger med familiepreg, der den enkelte utøver reiser med sin famille eller en venns familie, er det ingen nedre aldersgrense for deltakelse. Det er den enkelte familie som er ansvarlig for sine barn og trener bistår kun i treningsøkter mm.

8.5 Reiser til utlandet

Reiser utover Nordens grenser kan gjennomføres fra og med det året/sesongen utøveren fyller 13 år. Røa IL oppfordrer til å sette langsiktige mål som ungdommene kan glede seg til, slik at man venter til junioralder med den lengste og gjeveste turen. 

Alle utenlandsturer (både cuper og samlinger) skal godkjennes av det enkelte gruppestyre i god tid før informasjon / påmelding sendes til utøvere.

9.   Plikter / rettigheter

Alle medlemmer i Røa IL er pliktige til å følge lover, regler og retningslinjer som er vedtatt i norsk idrett. I tillegg plikter alle å følge Røa IL verdier og oppføre seg ordentlig.

Alle som driver organisert idrett i Røa IL må være medlem. Dette gjelder også ledere/trenere for de respektive lag og grupper (disse kan tegne støttemedlemskap). Det gjelder dog ikke innleide trenere som har sitt medlemskap i annen klubb. Alle andre som ønsker å være tilknyttet idrettslaget kan også bli medlemmer!
Spillere i Røa Fotball Elite (RFE) må være medlem i Røa Allianseidrettslag (Røa IL). Utmelding skal skje skriftlig tilmedlem@roail.no og får virkning fra det tidspunktet den er mottatt.

Idrettslaget krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Alle barn (under 13 år) som er medlem og har betalt medlemskontingent er forsikret gjennom NIFs barneidrettsforsikring. Forsikringen gjelder ulykke i aktivitet, til og fra aktivitet (reise) og ved opphold i forbindelse med aktivitet. Forsikringen gjelder også utpekte trenere/ledere/dommere for de samme utøverne når de trener/leder/dømmer kamp/trening for de samme medlemmene. I organisert aktivitet i regi av idrettslaget (for eksempel familiedagen) er også barn som ikke er medlem forsikret.

For utøvere (13 år og eldre) gjelder forsikringsordning gjennom den enkelte idrettsgren. Her må den enkelte utøver tegne egen forsikring/lisens for trening og konkurranser. Unntaket er fotball hvor forsikring er inkludert i treningsavgiften. Dette får alle informasjon om når det blir aktuelt.

10. Sponsing

Det er utarbeidet felles retningslinjer for sponsorsalg i idrettslaget. Alle sponsoravtaler i Røa IL inngås sentralt. Regler for plassering av reklame på drakt må følge sponsorretningslinjene og de finner du i Profilhåndboken på www.roail.no. Retten til å disponere de ulike flatene (f.eks skilter, deler av bekledning) er delt inn i "Klubb", "Gruppe" og "Lag". Du må alltid kontrollere om du kan benytte den aktuelle flaten med Leder Marked & Kommunikasjon i administrasjonen før du forplikter eller inngår avtale om bruk av en bestemt flate. 

11. Informasjon

Det er viktig at all informasjon i idrettslaget kommer frem til den eller de den er ment for. Det benyttes derfor følgende informasjonskanaler ut til våre medlemmer;

All felles informasjon fra Hovedstyret sendes på mail til alle betalende medlemmer. Denne legges også på hjemmesiden. Det er i hovedsak de respektive idrettene som kommuniserer direkte med utøverne/foreldre/trenere.

 • Informasjon om bane- og halldisponering mm legges på hjemmesiden og skal alltid være oppdatert og tilgjengelig.
 • Det enkelte gruppestyre informerer sine medlemmer og tilsvarende gjøres for den enkelte årgang / lag. Det er fritt opptil den enkelte enhet om de ønsker å benytte brev, mail, nyhetsbrev, sms eller annet. Det er viktig at man forsikrer seg om at alle utøvere/foresatte i en gruppe mottar nødvendig informasjon.
 • Alle årganger og lag har tilgang til egne hjemmesider under Røa ILs hjemmeside.
 • Det skal ikke opprettes Facebooksider eller tilsvarende for noen årganger eller lag før alle som forventes å skulle være tilknyttet denne siden har fylt 13 år (jf. aldersgrensen til Facebook).

 

 

12. Profilering

 

Som et ledd i strategiarbeidet for Røa IL er det utviklet en felles profil for hele idrettslaget. Dette for å forsterke den enkeltes identitetsfølelse for Røa IL og sikre en enhetlig design både innad og utad for alle gruppene.

Røa Allianseidrettslag er det offisielle navnet til idrettslaget, mens kortformen Røa IL er den som oftest benyttes. Skal man vise gruppetilhørighet, skal formene Røa IL – Fotball, eller Røa IL, Fotball benyttes (tilsvarende for de andre gruppene). 

Røas primærfarge er rød og dette skal være hovedfarge på alle konkurransedrakter. Sekundærfarger er gul og/eller blå. Primærfarge og hovedinntrykk skal alltid være rødt. 

Logo for Røa IL skal alltid ha «luft» rundt seg, og ikke plasseres tett inntil andre ting. Røa IL har kun en logo, og det skal ikke lages egne logoer for noen av gruppene eller arrangementer.

I profilmanualen finner du i tillegg til retningslinjer for drakter, logobruk på ulike flater og bekledning, også beskrivelse av hvilke fonter som skal brukes og annet tilknyttet Røas profil. Det er utarbeidet maler for;

 • Brev
 • Referat
 • Agenda
 • Mailsignatur
 • Power point presentasjoner
 • Flyere
 • Excel

Alle ”Røa-produkter” skal være i tråd med denne profilen. 

Gruppene melder inn behov for evt draktendring til administrasjonen ved daglig leder, men utarbeider ikke forslaget til design. Administrasjonen sørger for å utarbeide alt design på klubbtøy og sikrer at dette er i samsvar med retningslinjene for profilen til Røa IL.

Det er et mål å minimere endringer i design og utskifting av klubbtøy.

Alle malene og profilhåndboken finnes på hjemmesiden.

Aktiviteter

12.08.2020
Registrering av besøk på Røabanen

00:00 - 23:55

Røa Idrettsplass/Røabanen

18.10.2021
Røa fotballakademi - høst 2021

14:30 - 16:00

Røa allianseidrettslag

18.10.2021
Røa fotballXtra

14:30 - 16:00

Røa allianseidrettslag

18.10.2021
Røa IL Klubbmesterskap i terrengløp 2021

18:00 - 20:30

Røa Aktivitetspark Voksenjordet

26.10.2021
Røa-Bootcamp tirsdag morgen og torsdag kveld FRA 26. OKT TIL JUL

06:45 - 07:45

Lille kunstgress / Røahallen

19.11.2021
Røa Småguttecup 2021

17:30 - 20:00

Røa Kunstisbane Bogstad

03.12.2021
Røa Langrenns Familiesamling 2021

16:00 - 16:00

Trysil

08.01.2022
Røa Torg BandyCup 2022

09:00 - 20:00

Røa Kunstisbane Bogstad

21.06.2022
Betaling deltageravgift Røa Sommerskiskole 2021

08:30 - 15:30

Bogstad og nærområdet rundt