Forsikring av medlemmer i Røa Langrenn og Skilisens 2018-19

Alle medlemmer i Røa Langrenn er forsikret på alle treninger i regi av Røa langrenn og renn dersom de har gjort følgende:

Barn frem til den dagen de fyller 13 år;

-          Betalt medlemskap i Røa IL

-          Betalt treningsavgiften til Røa Langrenn

Alle over 13 år

-          Betalt medlemskap i Røa IL

-          Betalt treningsavgift til Røa Langrenn

-          Tegnet sesonglisens

Om man ikke skal gå renn er det nok å tegne treningslisens 

 

Alle barn som betaler treningsavgift til langrennsgruppen og medlemsavgift i Røa IL er forsikret gjennom NIF’s barneidrettsforsikring frem til den dagen de fyller 13 år.

Alle barn som deltar i organisert aktivitet i et idrettslag er forsikret!

 

 Klikk her for å se nærme info for å melde skiskade og Klikk her for nærmere info om forsikringen.

 

Idrettens Skadetelefon - 02033, kl 09.00 - 21.00 alle dager

Hvis den skadede var under 13 år da skaden skjedde, og ikke har idrettslisens via Norges Skiforbund, melder du skaden som barneidrettsskade.

13år og eldre? MELD SKISKADE HER 

 

 NIFs barneidrettsforsikring

For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF.

2.2 Hvem er forsikret?

Forsikring gjelder uten unntak* og omfatter:

a) Medlemmer av lag tilsluttet NIF. Disse er dekket opp til den dato de fyller 13 år.

b) Flyktninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd, under forutsetning av at de tilfredsstiller kravene i pkt. 2.1.

c) Valgte/utpekte trenere og ledere samt oppnevnte dommere for de samme utøverne, når de trener, leder eller dømmer kamp/trening for medlemmer nevnt i pkt. 2.2. a og b.

d) Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi.

* Eksempelvis vil alle barn med nedsatt funksjonsevne omfattes av ordningen og få full utbetaling iht. til vilkårene.

Idrettsskoler

NIFs obligatoriske barneidrettsforsikring som ble innført fra 1.1.97 for medlemmer av lag/særforbund tilsluttet NIF vil også omfatte deltakere på idrettsskoler som følger hele årsløpet/skoleåret og som er godkjent av NIF. Idrettsskoler som driftes av andre enn idrettslag tilsluttet NIF inngår ikke i ordningen. Forsikringen vil også omfatte deltakere på idrettsskoler som er organisert i samarbeid på tvers av klubber og av andre utenfor idrettsforbundets organisasjonsledd såfremt idrettsskolen følger ovennevnte vilkår og er godkjent av NIF. Idrettskretsen i hvert fylke har oversikt over godkjente idrettsskoler.

2.3. Hva forsikringen gjelder

a) Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Se pkt.2.4.

b) Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet - ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Se pkt. 2.4.

2.4. Hvor/når forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder idrettsskade under idrettsøvelse i Norge og Norden, organisert av lag, idrettsråd, krets- region eller forbund tilsluttet NIF nærmere bestemt:

a) Under konkurranser, stevner, trening og oppvisninger.

b) Under organisert trening på idrettsbane, i hall o.l.

c) Fellestrening utenfor bane/hall ledet av instruktør/trener lagleder.

d) Trening utenfor bane/hall som naturlig inngår i et planlagt treningsprogram.

Forsikringen gjelder ulykkesskade under direkte reise til/fra idrettsutøvelse organisert av lag, krets eller forbund tilsluttet NIF enten deltakerne reiser samlet eller hver for seg. Forsikringen gjelder likevel ikke ulykkesskade der skadelidte kan kreve erstatning direkte fra den/de som volder skade eller dennes/deres forsikringsselskap. Forsikringen gjelder ulykkesskade ved opphold på konkurranse-/treningsstedet utenfor lagets hjemsted i forbindelse med idrettsutøvelse organisert av lag, idrettsråd, krets-/region eller forbund tilsluttet NIF. Forsikringen gjelder høyst en uke før første, og tre dager etter siste konkurransedag. 

 

Skilisens 2018-2019

For sesongen 2018-19 gjelder årslisensen/forsikringen fra 1.oktober 2018 til 30. september 2019.

Det innebærer at du er forsikret også vår, sommer og høst etter skisesongen, både under konkurranser og trening. Ved betaling av årslisens etter den 15. oktober, gjelder årslisensen fra betalingsdato.

Mer info om skilisens finnes her

Langrenn grunnlisens koster for sesong kr 310,-  og Langrenn utvidet lisens koster 800,-.

Aktiviteter

08.01.2022
Røa Torg BandyCup 2022

09:00 - 20:00

Røa Kunstisbane Bogstad

21.06.2022
Betaling deltageravgift Røa Sommerskiskole 2021

08:30 - 15:30

Bogstad og nærområdet rundt